ALGEMENE VOORWAARDEN WICKED WEBDESIGN BV

Belangrijk


BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Opdrachtgever: De onderneming die op grond van de overeenkomst producten of diensten van WICKED WEBDESIGN afneemt. Opdrachtnemer: WICKED WEBDESIGN. Leverancier: Alle derden die opdrachten uitvoeren in opdracht van WICKED WEBDESIGN. Diensten: De diensten die WICKED WEBDESIGN op grond van de overeenkomst aanbiedt. Offerte: Ieder aanbod van WICKED WEBDESIGN voor de levering van diensten of producten.Producten: Producten en/of andere diensten van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering van producten en/of diensten van Opdrachtnemer, evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 1.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en). 1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 1.4 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer aangepast worden. Opdrachtnemer adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING
2.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle offertes blijven gedurende 30 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke, elektronisch opgenomen mondelinge of per e-mail verzonden mededeling aan de Opdrachtnemer heeft gedaan ter bevestiging, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. 2.3 Opdrachtnemer heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn. 2.4 Annuleringkosten van deze overeenkomst door Opdrachtgever binnen 14 dagen na tekendatum, en voordat Opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst, bedragen 33,33% van de totale prijs. 2.5 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Opdrachtgever of Opdrachtnemer binden beide partijen slechts indien deze via e-mail door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

ARTIKEL 3: UITVOERING
3.1 Activeringsdata van de producten worden slechts bij benadering opgegeven maar zijn in de regel uiterlijk een week nadat de factuur is voldaan. De overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de dag van activering van de advertentiecampagne. Contractverlengingsdatum is 365 dagen na activeringsdatum. 3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover informeren, indien deze de advertentiecampagne van de Opdrachtgever nadelig beïnvloeden. 3.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de diensten en producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en producten van haar toe. Opdrachtnemers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Opdrachtnemer streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden. 3.4 De Opdrachtgever zal de voor de aansluiting benodigde formulieren invullen en (elektronisch) ondertekenen. De Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Opdrachtnemer voor enige aanspraak van derden ter zake. 3.5 Opdrachtnemer is bevoegd de levering van diensten en producten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. 3.6 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met door haar uitgevoerde werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt. De aanvaarde overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverbintenis.

ARTIKEL 4: DE TARIEVEN
4.1 Het tarief dat Opdrachtnemer berekend kan bestaan uit een vast component en een variabel component. 4.2 Het vaste component bestaat uit het campagnemanagement voor een of meerdere producten of diensten. De eenmalige incasso voor het vaste component wordt binnen enkele dagen na ondertekening afgeschreven van de rekening van Opdrachtgever. 4.3 Het variabele component bestaat uit de kosten voor Marktplaats, Google, en eventuele andere Opdrachtnemers. Opdrachtgever rekent uitsluitend de kostprijs van deze klikken af, middels een maandelijks advertentietegoed. De variabele kosten, maximaal ter hoogte van het advertentietegoed genoemd in de abonnementsovereenkomst. worden vooraf per kalendermaand en door automatische incasso van de rekening van Opdrachtgever afgeschreven. 4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven van het vaste component periodiek te wijzigen. Tariefsverhogingen worden uiterlijk een maand voor dat deze ingaan aan de Opdrachtgever via e-mail kenbaar gemaakt. Tariefsverhogingen die beperkt zijn tot aanpassing aan de inflatie zullen voor de Opdrachtgever nimmer een reden kunnen vormen een lopende overeenkomst te beëindigen. 4.5 Het is voor de Opdrachtgever mogelijk om tijdens de contractperiode de overeenkomst uit te breiden met meerdere producten. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk om gedurende de contractperiode het aantal producten te beperken, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door Opdrachtnemer. 4.6 Van overeenkomst deel uitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 5: MINIMALE DUUR
5.1 De duur van de overeenkomst is 12 maanden , tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. De overeenkomst dient door aangetekend schrijven opgezegd te worden, minimaal 2 maanden voor het einde van het contractjaar. Indien het abonnement niet met inachtneming van de genoemde termijn voor het einde van het contractjaar wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. In bijzondere gevallen, onder meer de gevallen genoemd in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen. 5.2 Van overeenkomst deel uitmakende producten, waarvan is aangegeven dat deze van tijdelijke aard zijn, worden na het verstrijken van de overeengekomen duur en/of bij (automatische) voortzetting van het contract beëindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

ARTIKEL 6: FACTURERING & BETALINGEN
6.1 Een factuur wordt maandelijks aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail. 6.2 Al wat de Opdrachtgever op basis van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is zal via automatisch incasso van de rekening van Opdrachtgever worden afgeschreven. De automatische incasso vindt ineens plaats binnen 3 dagen na factuurdatum. 6.3 Facturen die (om welke reden ook) niet via automatische incasso worden afgeschreven dienen, tenzij anders overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. 6.4 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Opdrachtnemer. 6.5 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald. Hieronder valt ook het stopzetten of opschorten van lopende advertenties, het offline halen van de website en het opschorten van vertoning van andere producten. 6.6 Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling. 6.7 Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De hoogte van de aan Opdrachtnemer of het namens haar optredende incassobureau verschuldigde incassokosten zijn 15% van de hoofdsom vermeerderd met rentekosten. 6.8 Betalingen van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Opdrachtgever bij betaling anders vermeldt. 6.9 Opdrachtgever krijgt een e-mail wanneer het advertentietegoed verbruikt is. Bij het volledig verbruiken van het beschikbare advertentietegoed wordt de campagne door Opdrachtnemer automatisch voor het resterende gedeelte van de maand stopgezet. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid door extra advertentietegoed te voldoen de campagne weer te activeren.

ARTIKEL 7: OPSCHORTING, ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING
7.1 Indien de Opdrachtgever: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn. 7.2 Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde, is Opdrachtnemer in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever; en/of (b) enig door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 7.3 Indien Opdrachtnemer wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Opdrachtnemer op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), overbelasting van het internet, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van Opdrachtnemer of derden die diensten aan Opdrachtnemer leveren en andere storingen die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 7.4 In het geval van fraude of het vermoeden van kennelijke fraude is Opdrachtnemer gerechtigd iedere geleverde dienst of producten direct af te sluiten.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtnemer (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) - van de levering waarmee de schade verband houdt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, zoals aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade. 8.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leidden. 8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever. 8.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat kennisgeving hieromtrent Opdrachtnemer heeft bereikt. 8.5 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Opdrachtnemer c.q. in dienst zijn bij Opdrachtnemer c.q. die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Opdrachtnemer tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Opdrachtnemer alleen zou hebben dienen te vergoeden. 8.6 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of enige persoon voor wie Opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel. 8.7 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de aansluiting of diensten door of vanwege de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 9: ONZE PRODUCTEN & DIENSTEN
9.1 Alle producten en diensten welke Opdrachtnemer in gebruik geeft aan de Opdrachtgever blijven eigendom van Opdrachtnemer en wordt slechts in bruikleen aan de Opdrachtgever aangeboden tenzij anders is overeengekomen. 9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om kosten, welke opgelegd zijn dan wel mogelijk opgelegd worden vanuit overheidsinstanties m.b.t. haar dienstverlening aan de Opdrachtgever door te berekenen. 9.5 Het WICKED WEBDESIGN SEO Pakket bestaat uit min. 5 landingspagina’s incl. tekst, design en ontwikkeling, die middels FTP gegevens op de website van opdrachtgever worden geïmplementeerd. 9.6 De Webstoretools Website(s) en/of Webshop(s) bestaan uit tekstpagina’s, incl. een functionele contactpagina. Opdrachtgever kan kiezen uit standaard designs. Opdrachtgever verwerkt eigen afbeeldingen en teksten in zijn website. Tegen een meerprijs kan Opdrachtnemer Opdrachtgever voorzien van een maatwerk website, auteursrechtenvrije afbeeldingen en/of tekst. Een prijsopgave zal vooraf afgegeven worden: deze dient vooraf voldaan te worden middels automatische incasso. Indien Opdrachtgever geen eigen domeinnaam en/of hostingpartij heeft, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan voorzien, incl. max 500 MB aan webruimte. De kosten worden hiervoor bij Opdrachtnemer in rekening gebracht. 9.7 Het WICKED WEBDESIGN YouTube Promotiepakket bestaat uit een YouTube kanaal ingericht in de huisstijl van Opdrachtgever met bijbehorende animatievideo. 9.8 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen geleverde diensten onherroepelijk opgeschort worden: Opdrachtgever kan geen gebruikersrecht uitoefenen op de geleverde diensten ten zij anders is overeengekomen. 9.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van iedere aanspraak op auteursrechtelijk beschermde of gekopieerde bestanden die Opdrachtgever aanlevert.

ARTIKEL 10: GESCHILLEN
10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank ter keuze van Opdrachtnemer.